Bible ReaderPangiparontal

Intaynan so kabaliksan na Exodo, tan totokuyen toy sankamanonan agawa ed istoria na bilay da ray Israelita a nisalaysay ed sayan librosay intaynan da ray Israelita manlapud Egipto a dimay akaaripenan da. Apatiray manonan parti na sayan libro: 1) Say impakaokpus na saray Hebreo ed impakaaripen da; 2) say impanbiahi ra ya anggad Palandey na Sinai; 3) say impisipanan na Dios ed saray totoo to diad Sinai, ya angiter ed sikara na saray ganggan a nepeg dan onuren ed pinagbilay da, ganggan iran nipaakar ed moralidad, gobirno, tan rilihion; 4) say impamaalagey tan impangyan na saray kagawaan ed sakey a pasen a pangigalangan na saray Israelita, tan saray ganggan a nipaakar ed saray papari, tan say nipaakar ed panangigalang ed Dios.

Manonan isasalaysay na sayan libro so nipaakar ed ginawa na Dios, nen imbolus tod inkaaripen iray totoo to tan impagmaliw to ran sakey a bansa a walay ilalo ed arapen.

Say manonan too ed sayan libro et si Moises, say toon pinili na Dios a mangipangulo na saray totoo to manlapud Egipto. Say kabkabat na karaklan a parti na sayan libro et say listaan na saray Samploran Ganggan diad kapitulo 20.

Logan na sayan Libro

Nibolus manlapud Egipto iray Israelita 1:11—5:21

a. Aripen irad Egipto 1:22

b. Say inkianak nen Moises tan say impanogaw to 2:1—4:31

c. Akiarap si Moises tan si Aaron ed ari na Egipto 5:1—11:10

d. Say Paskua tan say intaynan manlapud Egipto 12:1—15:21

Manlapud Dayat ya Ambalanga ya anggad Palandey na Sinai 15:22—18:27

Say Ganggan tan say sipanan 19:1—24:18

Say Tulda na Sipanan tan saray bilin a nipaakar ed panangigalang 25:1—40:38